Prepájame teóriu s praxou

Povedali o nás

,Ďakujeme, že škola môže získať na výučbové účely prístup na odborné systémy Daňové a Mzdové centrum a využívať všetky ich služby a funkcie priamo na vyučovacích hodinách. Študenti si tak zvýšia svoju kvalifikáciu a šancu na uplatnenie v zamestnaní.“

,Stránky sa mi veľmi páčia. Majú prehľadné informácie a hlavne ma zaujal ich obsah.“

,,Ďakujem za vašu prácu, pomoc, usmernenie počas celého školského roka. Ekonomické systémy sú výborné pre žiakov a pomáhajú aj nám učiteľom.“

,S odbornými online systémami sa pracuje veľmi jednoducho. Vždy nájdem informácie, ktoré sú aktuálne a správne na jednom mieste.“

Systém je prehľadný, ľahko sa v ňom orientuje, rýchlo a efektívne sa v ňom pracuje. Odborné články, videá o rôznych ekonomických témach sú výborné, oceňujem aj články „Príklady z praxe“, či Daňovú kaviareň. Pre žiakov sú veľmi vhodné rôzne ekonomické kalkulačky, editovateľné tlačivá, napr. daňové priznania, priblíženie tém vo forme článkov či videoškolení.  Bolo by vhodné začleniť do systému sekciu „otestuj sa“, prípadne riešenie konkrétnych súvislých príkladov z ekonomickej oblasti.

Konkrétne naša práca napríklad:   Účtovníctvo: Téma - účtovanie zakladania obchodných spoločností. Žiaci sa na začiatku hodiny oboznámili s teoretickými východiskami (študovali odborné články na Daňovom centre.sk), v druhej časti hodiny na príkladoch z praxe (na Daňovom centre.sk) dostali v krátkom čase informácie o účtovaní rôznych peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov. Na základe toho riešili praktické úlohy. V závere hodiny navštívili Daňovú kaviareň, kde mali za úlohu zistiť novinky príp. zmeny v oblasti účtovníctva.    Ekonomika: Na hodinách žiaci pracovali v systéme Daňového centra pri štúdiu témy spotrebné dane (zákon o tabakových výrobkoch, z liehu), zistili informácie o ničení liehu po zadržaní na colnom úrade pri dovoze, o sadzbách spotrebnej dane pri tabakových výrobkoch. V Daňovej TV si priblížili tému virtuálna registračná pokladnica, postup pri registrácii, možnostiach a výhodách, tiež si prehrali video na tému zásielkový obchod.

Žiaci sa po oboznámení so systémami veľmi rýchlo zorientovali a bez problémov ovládali jednotlivé prvky.

Žiaci, ktorí v systéme pracovali, uviedli:

  • stránka bola prehľadná a všetko sa mi podarilo hneď nájsť, zaujala ma aj daňová kaviareň, keďže sú to zaujímavé novinky;
  • stránka ma osobne zaujala, je prehľadná a dá sa v nej super orientovať, našla som v nej informácie ohľadom účtovníctva, najviac sa mi páčia príklady z praxe;
  • veľmi prehľadná stránka, zistím tam veľa nových informácií, ktoré na hodine nepreberáme, určite by som to chcela používať a pracovať v ňom;
  • užitočné pre vizuálnu výučbu pomocou videí, aktuálne informácie, vysvetlenie v praxi, stránka je prehľadná a dobre spracovaná pre samovýučbu;
  • články sú veľmi dobre sprostredkované, stránka sa mi páči, ešte keby bol nejaký program, kde by sa to dalo vyskúšať,
  • je to taký ekonomický google.

Učitelia ocenili hlavne prístup k aktuálnych údajom a k príkladom z praxe. Potrebné zákony sú k dispozícii na jednom mieste a nie je potrebné ich hľadať na iných internetových stránkach. Orientácia v systémoch je prehľadná a jednoduchá. Žiaci využívali hlavne aktuálne informácie a mzdovú kalkulačku. Ocenili prehľadnosť a jednoduchosť systémov. Všetky potrebné informácie mali pohromade a okamžite k dispozícii.

Na systémoch Daňové centrum a Mzdové centrum sa nám pracovalo dobre, páčia sa nám aktuálne informácie, reagujú na zmeny v zákonoch. Pozitívne je aplikácia zmien zákonov na príkladoch z praxe, stránky sú prehľadné.So žiakmi sme pracovali prevažne na Mzdovom centre, ale aj Daňovom centre. Čítali sme aktuálne témy a rozoberali ich na hodine, napríklad ohľadom zamestnaneckých benefitov, 13. a 14. platov, pozerali sme Živnostenský zákon, Obchodný zákonník, daňové zákony. Žiakom sa páčila práca na systémoch, bolo to pre nich zaujímavé.

Väčšinou učitelia vítajú zapojenie sa do programu...žiakom sa páčia články, odborné príspevky...

Spätná väzba od učiteľov: učitelia používali stránky www.danovecentrum.sk a www.mzdovecentrum.sk NA predmetoch Účtovníctvo, Cvičenia z účtovníctva, Účtovníctvo FO, Daňová sústava, Ekonomika a podnikanie, Bankovníctvo, Svet práce a komunikácia, pričom najviac využívanými boli daňové zákony, tlačivá daňových priznaní, daňová kalkulačka, personalistika (odvody a mzdové náklady), odborné články. Oba portály sú prehľadné, dobre sa s nimi pracuje a jedna kolegyňa dokonca využila aj online poradenstvo ohľadom zahraničných faktúr a dlhodobého majetku - bola spokojná s rýchlou a odbornou odpoveďou na jej otázky. Žiaci tieto portály využívali pri rovnakých témach ako učitelia, boli rovnako spokojní. Tiež im bolo odporučené, aby si doma vyskúšali bezplatnú skúšobnú verziu.

Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa na programe PP Poradca pre školy, v rámci ktorého sme získali prístupy k odborným online systémom. Počas uplynulých mesiacov sme sa zamerali na prieskum najefektívnejšieho využitia tohto sofistikovaného prístupu k informáciám v rámci vyučovania odborných predmetov. Na základe analýzy výsledkov sme sa rozhodli využiť možnosti odborného systému vo vyučovaní predmetov ekonomika a právo, manažment a marketing pre žiakov 3. a 4. ročníka denného štúdia v odbore obchodná akadémia. Organizácia výučby bude prebiehať v odborných učebniach ktoré umožnia žiakom individuálne aj skupinovo pracovať s výpočtovou technikou a prístupom na internet. Doterajší systém organizácie vyučovania bol metodicky prispôsobený na prácu so žiakmi v klasickej učebni. Zmena metodiky výučby si vyžaduje úpravu učebných osnov aj tematických plánov konkrétnych odborných predmetov, na ktorej budeme intenzívne pracovať v jednotlivých subkomisiách.

Ako učiteľ som vďačný za všetky informácie, ktoré sú pre nás dostupné.

Veľmi dobrá pomôcka pre učiteľov odborných predmetov - na jednom mieste všetky potrebné informácie. Najčastejšie sme používali: tlačivá a formuláre, príklady z praxe, vzory zmlúv, účtovné súvzťažnosti, veľmi často mzdovú kaviareň, menej často zbierku zákonov.

Oceňujem úsilie PP zjednodušiť učiteľom prepojenie školy s praxou. Mnohé stránky zahrnuté do PP roky využívam.

Veľmi dobrá spolupráca, žiaci ocenili aj to, že môžu „vidieť“ online publikácie, resp. celkovo odborné systémy, ktoré im budú môcť pomôcť pri vedení účtovníctva aj v praxi.

Prínosom je rýchly prístup k informáciám, ktoré sú potrebné z hľadiska prípravy pre žiakov na vyučovanie teoretických odborných predmetov. V praxi si vo väčšine prípadov školy alebo učitelia individuálne zakúpia publikácie Daňový a účtovný poradca podnikateľa, aby mohli v rámci podvojného účtovníctva riešiť aktuálnu problematiku. Prístup k informáciám v oblasti podvojného účtovníctva, ako samostatnej oblasti daňovej a ekonomickej problematiky by bol určite prínosom pre tých pedagógov, ktorí sa uvedenej problematike venujú.

Systém Daňové a Mzdové centrum využívajú na našej škole predbežne len pedagógovia na doplnenie informácií s aktuálnou legislatívnou úpravou.

Program využívajú so žiakmi na ekonomických hodinách a veľmi radi budeme spolupracovať aj naďalej.

Dobrý deň, vo využívaní Programu máme asi rezervy, lebo učebné osnovy sú dosť obsahovo náročné. Využívali sme túto možnosť prvýkrát a aj pre učiteľov to bola skúška, ktorá im po prvotných pokusoch práce s portálom a žiakmi ukázala, čomu sa viac venovať, čo im pre výuku pomáha. Budeme v tom pokračovať.

Do programu PP pre školy sme sa zapojili v minulom školskom roku a systémy DC a MC využívame v rôznych predmetoch ako napr. Ekonomika, Ekonomické cvičenia, Podnikanie, Podnikateľské cvičenia, Účtovníctvo a iné. Študenti majú k dispozícii vždy aktuálne informácie, videoškolenia, príklady z praxe, daňové, mzdové kalkulačky. Pre študentov je vyučovanie pomocou tohto programu podnetné a zaujímavé.

Súčasťou Programu je aj preškolenie pedagógov: Z môjho pohľadu bolo Vaše školenie pre nás učiteľov prínosom. Za seba môžem povedať, že by som bola vďačná, keby malo pokračovanie a každé ďalšie stretnutie alebo školenie je vítané.

V systémoch DC a MC sa ľahko orientuje a efektívne sa v nich pracuje. Odborné články, videá o rôznych ekonomických témach sú výborné, oceňujeme aj články „Príklady z praxe", či Daňovú kaviareň, ktorá je vhodná na aktualizáciu učiva. Vo vyučovaní sme využili aj editovateľné tlačivá, rôzne ekonomické kalkulačky. Najlepšie sa v systémoch pracovalo so žiakmi 4. ročníka, ktorí sa o témy ekonomickej praxe zaujímali najviac. Žiaci ocenili možnosť získať certifikát o práci v systémoch. Komunikácia s vami je na dobrej úrovni a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Program PP pre školy prináša dobré rady a novinky. Mali sme najskôr problém s prihlásením, ale už je všetko v poriadku.

Mladý podnikavec

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Vlastné nastavenie cookies